Obchodní podmínky

(platnost od 1.12.2021, nahrazují Obchodní podmínky z 22.2.2021)

Základní ustanovení

Tento elektronický obchod provozuje firma:

Galerie Linea s.r.o.
Smetanovo náměstí 46
530 02 Pardubice, Zelené předměstí

Výstavní a prodejní prostory Galerie Linea naleznete na adrese:

Štrossova 346, 530 03 Pardubice

IČ 066 39 267

Kontakty:
tel. +420 604 223 399 (Leona Pendráková, jednatelka)

e-mail: info@galerie-linea.cz

HYPERLINK "mailto:info@galerie-linea.cz"info@galerie-linea.cz


Bankovní spojení:

2702039048/2010
IBAN
CZ9320100000002702039048
BIC
FIOBCZPPXXX
Adresa banky
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

2. Tyto podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou při prodeji zboží závazné. Uzavřením kupní smlouvy, resp. závaznou objednávkou, se kupující zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky prodávajícího.

3. Kupní smlouva je uzavřena poté, co prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícímu, a to nejpozději do 7 dnů po jejím obdržení.

Cenové a platební podmínky

1. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k ceníkovým cenám přičítají.

2. Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžik uzavření kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava případných evidentních chyb.

3. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:

  • identifikaci kupujícího, včetně bankovního spojení
  • způsob platby
  • cenu
  • fakturační a dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od adresy uvedené v identifikaci kupujícícho

Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.

5. Způsob platby

- platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 2702039048/2010 (CZK),

- na dobírku v případě, že kupující poskytne před odesláním zálohu ve výši min. 20 % ceny objednaného zboží (pouze v ČR), cena objednaného zboží se v tomto případě dále navyšuje o poštovné nebo náklady na dopravu zboží kurýrní službou do místa určení,

- v hotovosti při osobním odběru, a to nejpozději při přejímce zboží na základě vystavené faktury po předchozí individuální dohodě mezi kupujícím a prodávajícím o termínu osobního odběru.

Dodací a expediční podmínky

1. Způsob doručení:

- doprava prostřednictvím České pošty nebo jiné kurýrní služby (cena 160 Kč),

- u objednávek s hodnotou vyšší než 3500,- Kč doprava v ČR zdarma, neplatí pro zásilky do zahraničí,

- výše uvedené ceny dopravného dale neplatí pro

• zásilky s hmotností vyšší než 15 kg nebo výškou nad 70 cm (např. bronzové sochy) – kdy je účtováno dopravné dle ceníku zvoleného dopravce, po dohodě s kupujícím

• zásilky (obrazy) o rozměru nad 60 cm, je-li rámováno pod sklem, kdy je nutný osobní odběr

• zásilky (sochy a reliéfy) z cementu nebo sádry, kdy je nutný osobní odběr

• osobní odběr v sídle prodávajícího nebo v místě depozitáře nebo jiném předem dohodnutém místě. Termín osobního odběru je nutné s prodávajícím předem dohodnout, aby objednané zboží bylo pro kupujícího v dohodnutý termín k odběru připraveno.

2. Dodací termín:

- do 10 pracovních dnů od závazného objednání kupujícím
- v případě, že se dodací termín z objektivních důvodů protáhne, zavazuje se prodávající o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a to buď telefonicky nebo elektronickou poštou.

Vlastnické právo

1. Bude-li ve výjimečných případech sjednána úhrada kupní ceny na základě faktury po přejímce zboží, přechází v takovém případě vlastnické právo k předmětu prodeje na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující není do té doby oprávněn se zbožím jakkoliv nakládat.

Odpovědnost za škody

1. Přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu.

Informace o zboží

1. Posudky znalců v oboru k předmětům prodeje, u nichž je cena rovna nebo vyšší než 50.000 Kč zajistíme na přání kupujícího, a to nejpozději do 60 dnů od data prodeje a za podmínky, že kupující uhradí náklady na pořízení znaleckého posudku, přičemž předpokládanou cenu pro konkrétní případ sdělíme kupujícímu předem.

Reklamační řád

1. Kupujícímu vzniká v případě zjištění nesporných a prokazatelných závad na dodaném zboží nárok na uplatnění snížení kupní ceny popř. odstoupení od smlouvy. Tento nárok musí být uplatněn u prodávajícího písemně, nejpozději do 14 dnů po dodání zboží.

2. K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží, které vystavil prodávající kupujícímu, reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací (byla-li součástí prodeje), nepoškozené, čisté a v balení vhodném pro přepravu reklamovaného zboží. Pokud tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

4. Prodejce je oprávněn nevyhovět reklamaci kupujícího a nevrátit kupní cenu, jestliže:
- zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů, viz "Reklamační řád" b. 2,
- lhůta pro uplatnění reklamace již uplynula,
- závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

5. V případě, že bude prodejce oprávněn nevyhovět reklamaci dle předchozího bodu (4), bude zboží kupujícímu vráceno zpět v defektním stavu.

6. Odpovědnost za vady zboží na straně prodávajícího zanikla, nebyla-li případná reklamace uplatněna v době stanovené reklamačním řádem v těchto obchodních a dodacích podmínkách (b.1).

Poškození zboží během přepravy ke kupujícímu

1. Poškození zboží způsobené při přepravě kurýrní službou, dopravcem či Českou poštou může prodávající uznat pouze v případě, že kupující ohlásil zjištěné poškození prodávajícímu nejpozději do 48 hodin po obdržení zboží, a to písemně (i elektronickou poštou). Kupující je v takovém případě povinen písemně oznámit poškození viditelná na doručené zásilce zvenčí před jejím otevřením, jakož i poškození zjištěná po otevření zásilky.

2. Kupující je zároveň povinen zjištěnou škodu na zboží bez zbytečného odkladu oznámit subjektu, který předmětnou zásilku doručil, a tuto skutečnost neprodleně dokladovat prodávajícímu.

3. Neoznámení škod vzniklých při doručení zásilky ve lhůtě 48 hodin po obdržení zboží a to písemnou formou, je porušením povinností ze strany kupujícího a může vést ke ztrátě nároku na náhradu škody.

4. Prodávající bude uplatňovat na viníkovi náhradu škody, přičemž není povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu až do doby jednoznačného ohledání a uzavření ohledacího řízení o škodě.

Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky

1. Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky ze strany kupujícího je možné za podmínek stanovených zákonem 367/2000, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

2. V takovém případě je kupující povinen dodržet následující postup:
- kontaktovat kupujícího písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy, ve které musí být uvedeno: číslo a datum objednávky/kupní smlouvy, datum nákupu, číslo faktury a číslo účtu kupujícího či adresa pro vrácení kupní ceny,- zaslat zboží zpět prodávajícímu, a to za následujících podmínek:
- zboží musí být nepoškozené,
- zboží nesmí být použité,
- společně se zbožím musí být zpět zaslán doklad o koupi
- ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o uhrazení dobírkové nebo kurýrní služby, zboží nelze zaslat prodávajícímu zpět na dobírku. V takovém případě je prodávající oprávněn zboží nepřevzít a zaslat na náklady kupujícího okamžitě zpět.
- zaslání zboží musí být doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození na cestě od kupujícího zpět k prodávajícímu

3. Ve výše uvedeném případě se kupujícímu vrací kupní cena za zboží, nikoliv poštovné nebo náklady na zaslání zboží kurýrní službou. Kupní cena bude kupujícímu vrácena zpět nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží, a to pouze při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží. Vrácení kupní ceny se uskuteční buď převodem na účet kupujícího nebo zasláním poštovní složenkou na jeho adresu. Za tímto účelem se kupující zavazuje včas sdělit prodávajícímu údaje potřebné pro vrácení kupní ceny.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy ještě dříve než zboží převzal, přičemž si zároveň nechal zásilku zaslat na dobírku, je povinnen nahradit prodávajícímu škodu, kterou mu způsobil marným zasláním. Náhrada takto vzniklé škody činí min. 300,- Kč za jednu zásilku, nebyl-li náklad na zaslání ve skutečnosti vyšší, viz Dodací a expediční podmínky) a kupující se pro tento případ zavazuje zaslat náhradu škody na účet prodávajícího číslo 2601827870 / 2010 (CZK).

5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek je prodávající oprávněn odstoupení od smlouvy kupujícím neakceptovat a toto zboží na náklady kupujícího odeslat zpět.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení sporů je v kompetenci České obchodní inspekce (ČOI), na níž se může kupující/spotřebitel v případě sporu s návrhem na jeho mimosoudní řešení obrátit. Návrh musí obsahovat identifikační údaje stran sporu, úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, označení, čeho se navrhovatel domáhá, datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího, poprvé, prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález, nebyla uzavřena dohoda stran a žádné takové řízení ani nebylo zahájeno.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů v databázi prodávajícího po splnění smlouvy až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a dodavatel tyto nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po splnění archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

V Pardubicích, 1. prosince 2021